Kính gửi: Các hội, đoàn và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Séc.
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc trân trọng thông báo và đề nghị kiều bào, các hội đoàn, tổ chức người Việt Nam tại Séc đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cụ thể như sau:
1. Hình thức lấy ý kiến:
- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): https://luatdatdai.monre.gov.vn/ (thời gian nhận ý kiến đóng góp: Đến hết ngày 15/3/2023).
- Gửi tới Đại sứ quán qua email: trantrunghieumofa@yahoo.com (thời gian nhận ý kiến đóng góp: Đến hết ngày 22/02/2023).
2. Nội dung lấy ý kiến:
- Toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8.) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.
- Các nội dung trọng tâm lấy ý kiến đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại sứ quán Việt Nam tại Séc xin trân trọng thông báo./​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​