​​​​​​

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN


STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Thái Xuân Dũng

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

VĂN PHÒNG

2.

​Nguyễn Diệu Linh

​Tham tán Công sứ, Người thứ 2​

3.

Doãn Hoàng Hải

Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng

4.

Nguyễn Vũ Cường

Bí thư thứ nhất, Phụ trách Văn hóa, Giáo dục, Báo chí

5.

Nguyễn Như Thù​y

Bí thư thứ nhất,  Trưởng ban Ban công tác cộng đồng, phụ trách chính trị,  phụ trách Quan hệ Kinh tế​

6.

Trần Trung Hiếu

 thư thứ ba, Thường trực Ban công tác cộng đồng

7.

Nguyễn Hoàng Long
Tùy viên​​, Thư ký Đại sứ
PHÒNG LÃNH SỰ

8.

Lương Thu Trang

Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng Lãnh sự

9.

Đinh Thị Hiền Lương

Bí thư thứ nhất

10.

Phạm Ngọc Long

Bí thư thứ nhất

THƯƠNG VỤ

11.

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Tham tán


VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

12.

Cao Hùng Tráng

Tùy viên Quốc phòng

13​.

Lưu Anh Tuấn

Phó Tùy viên Quốc phòng​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​